Blau

CONTENTS
DiePharmazie 1/2012

 

Review

Alasbahi RH, Melzig MF: Forskolin and derivatives as tools for
studying the role of cAMP
doi: 10.1691/ph.2012.1642

 

Original articles

Rui Liu, Li-Xing Nie, Xiao-Feng Li, Xian-Long Cheng, Yuan-Yuan Zhang, Gang-Li Wang, Rui-Chao Lin: Simultaneous determination of ginsenosides and lignans in Sheng-mai injection by ultra-performance liquid chromatography with diode array detection
doi: 10.1691/ph.2012.1069

Kowalczuk D, Gowin E, Miazga-Karska M: Quantitative evaluation of sparfloxacin binding to urological catheter surfaces
doi: 10.1691/ph.2012.1618

Yi Li, Yingjia Yu, Peiyi Zhu, Gengli Duan, Yan Li, Fenyun Song: Chiral separation of bupivacaine hydrochloride by capillary electrophoresis with high frequency conductivity detection and its application to rabbit serum and pharmaceutical injection
doi: 10.1691/ph.2012.1050

Liangmei Chen, Fengping Tan, Jinfeng Wang, Feng Liu: Assessment of the percutaneous penetration of indomethacin from soybean oil microemulsion: effects of the HLB value of mixed surfactants
doi: 10.1691/ph.2012.1085

Dal Zotto M, Franceschinis E, Punchina A, Realdon N: Effect of the surfactant on the availability of piroxicam as a poorly hydrosoluble drug from suppositories
doi: 10.1691/ph.2012.1092

Hui-Xia Lv, Zhen-Hai Zhang, Hui-Jiang, Ayman Y Waddad, Jian-Ping Zhou: Preparation, physicochemical characteristics and bioavailability studies of an atorvastatin hydroxypropyl-?-cyclodextrin complex
doi: 10.1691/ph.2012.1082

Rasul A, Akhtar N, Khan BA, Mahmood T, Uz Zaman S, Shoaib Khan HM: Formulation development of a cream containing fennel extract: in vivo evaluation for anti-aging effects
doi: 10.1691/ph.2012.1083

Zhenhai Zhang, Huixia Lv, Xiaobin Jia, Chen Lingling, Jin Xin, Chen Yan, Xiaobin Tan, Sun E: Influence of vitamin E tocopherol polyethylene glycol succinate 1000 on intestinal absorption of icariside II
doi: 10.1691/ph.2012.1090

Valizadeh H, Mohammadi G, Ehyaei R, Milani M, Azhdarzadeh M, Zakeri-Milani P, Lotfipour F: Antibacterial activity of clarithromycin loaded PLGA nanoparticles
doi: 10.1691/ph.2012.1052

Zeng WT, Zheng QS, Huang M, Cen HJ, Lai Y, Chen WY, Zhao LZ, Leng XY: Genetic polymorphisms of VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 in Bai, Tibetan Chinese
doi: 10.1691/ph.2012.1623

Shan Wang, Yan-Mei Se, Zhao-Qian Liu, Ming-Xiang Lei, Hao-Boyang, Zhi-Xiang Sun, Sheng-Dan Nie, Xiao-Min Zeng, Jing Wu: Effect of genetic polymorphism of UCP2-866 G/A on repaglinide response in Chinese patients with type 2 diabetes
doi : 10.1691/ph.2012.1612

Huijuan Wang, Guowei Zhang, Peng Li, Xiangtao Yan, Qiming Wang, Hui Zhu, Guanbin Qi, Qingxia Fan, Zhiyong Ma: Differential efficacy of gefitinib across age groups in treatment of advanced lung adenocarcinoma
doi : 10.1691/ph.2012.1611

Ikeda K, Yamasaki K, Homemoto M, Yamaue S, Ogawa M, Nakao E, Fukunaga Y, Nakanishi T, Utoguchi N, Myotoku M, Hirotani Y: Efflux transporter mRNA expression profiles in differentiating JEG-3 human choriocarcinoma cells as a placental transport model
doi : 10.1691/ph.2012.1593

Motyl M, Kraus B, Heilmann J: Pitfalls in cell culture work with xanthohumol
doi : 10.1691/ph.2012.1578

 

Short communication

Kiehntopf M, Mönch B, Salzer R, Kupfer M, Hartmann M: Quality control of cytotoxic drug preparations by means of Raman Spectroscopy
doi : 10.1691/ph.2012.1091

 


Zurück